Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden – B2B

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  B2B – Camino Comfort

 Artikel 1.           Definities

1.1.          In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Camino Comfort: de gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden: Camino Comfort gevestigd aan de Kortfoortstraat 74 in Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64880230;
 2. product: de zaak die door Camino Comfort wordt geleverd;
 3. software: de online dienst die door Camino Comfort wordt geleverd;
 4. Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Camino Comfort een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Camino Comfort heeft ontvangen of met wie Camino Comfort in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Camino Comfort enige rechtshandeling verricht;
 5. overeenkomst: de overeenkomst tussen Camino Comfort en Opdrachtgever.

Artikel 2.           Algemeen

2.1.          Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Camino Comfort en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Camino Comfort verleent en in het bijzonder de producten en de diensten zoals in de offerte staan vermeld.

2.2.          Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.          Camino Comfort wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Camino Comfort vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.          Camino Comfort heeft het recht gedurende de overeenkomst de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.6.          Indien Camino Comfort niet steeds de strikte naleving van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Camino Comfort het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te verlangen.

Artikel 3.           Aanbiedingen en offertes

3.1.          Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2.          Elke offerte is gebaseerd op levering en uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door Opdrachtgever.

3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, overeenkomsten of publicaties van Camino Comfort binden Camino Comfort niet.

3.4.          De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.

3.5.          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6.          Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Camino Comfort terstond door Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Camino Comfort.

3.7.          De door Camino Comfort aan Opdrachtgever verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Camino Comfort en mogen zonder toestemming van Camino Comfort niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4.           Afbeeldingen

4.1.          Alle afbeeldingen van de aangeboden producten en/of software opgenomen op de website van Camino Comfort, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5.           Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, nadat Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Camino Comfort dan wel nadat Opdrachtgever een order bij Camino Comfort geplaatst heeft.

5.2.          Plaatst Opdrachtgever een order bij Camino Comfort, dan stuurt Camino Comfort Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst van de order.

Artikel 6.           Uitvoering van de overeenkomst

6.1.          Camino Comfort zal bij het verrichten van de werkzaamheden en/of de levering van goederen en/of diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

6.2.          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Camino Comfort het recht om de werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.3.          Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Camino Comfort afhankelijk zijn van diensten of netwerken van derde partijen. Camino Comfort is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

6.4.          Indien Opdrachtgever een aanvraag ter ondersteuning bij Camino Comfort indient, dan tracht Camino Comfort zo spoedig mogelijk de aanvraag in behandeling te nemen, echter kan Camino Comfort niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen of voor het tijdelijk niet goed functioneren van software en/of het product.

Artikel 7.           Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1.          In het geval dat werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid door Camino Comfort of de door Camino Comfort ingeschakelde derde gewenste faciliteiten.

7.2.          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Camino Comfort aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Camino Comfort worden verstrekt.

7.3.          Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.4.          Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen Opdrachtgever verantwoordelijk.

7.5.          Opdrachtgever is gehouden Camino Comfort onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.6.          Opdrachtgever vrijwaart Camino Comfort ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst.

7.7.          Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door Camino Comfort (op)geleverde enkel wordt gebruikt zoals volgt uit de instructies of de specificaties van het (op)geleverd.

7.8.          Camino Comfort kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld als ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient Opdrachtgever Camino Comfort daarvan onverwijld in kennis te stellen.

7.9.          Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of de wet niet nakomt, dan heeft Camino Comfort het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Camino Comfort het recht haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8.           Wijziging factuuradres of verhuizing

8.1.          Indien Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van Opdrachtgever wijzigt, dient Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Camino Comfort mede te delen.

Artikel 9.           Uitvoering- of (op)leveringstermijn

9.1.          In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van producten en/of diensten tussen Camino Comfort en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering en is deze leveringstermijn niet als een fatale termijn te beschouwen. Camino Comfort biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, opschorting van enige verplichting jegens Camino Comfort of enige andere vorm van compensatie.

9.2.          In het geval dat een met Opdrachtgever overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Camino Comfort ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 10.        Levering

10.1.          De producten worden geleverd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.

10.2.          Opdrachtgever is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Indien gekochte producten door Opdrachtgever niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

10.3.          Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop het product in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aangewezen derde partij wordt gebracht.

10.4.          Camino Comfort heeft het recht de order in gedeeltes te leveren.

10.5.          Indien er sprake is van transportschade, dan dient Opdrachtgever dat direct aan het transportbedrijf en aan Camino Comfort kenbaar te maken en dat te vermelden op het afleveringsdocument.

Artikel 11.        Prijzen en tarieven

11.1.          Camino Comfort heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

11.2.          Voor Camino Comfort zijn de prijzen en tarieven gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering een koerswijziging is opgetreden, zal Camino Comfort gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

11.3.          Camino Comfort is niet aansprakelijk voor douanerechten, importrechten of belastingen die eventueel van toepassing zijn in het land van Opdrachtgever.

Artikel 12.        Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

12.1.          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Camino Comfort zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

12.2.          De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

12.3.          Camino Comfort is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Camino Comfort, dat in redelijkheid niet van Camino Comfort mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

12.4.          Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van Opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13.        Facturatie en betaling

13.1.          Bij de eerste order die door Opdrachtgever wordt geplaatst geschiedt facturatie te allen tijde vooraf. In een dergelijk geval wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst nadat Camino Comfort de volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen.

13.2.          Bij de tweede en opeenvolgende orders kan worden overeengekomen dat facturatie achteraf geschiedt binnen een overeen te komen termijn na de factuurdatum. Deze termijn wordt door Camino Comfort in overleg met Opdrachtgever bepaalt en het staat Camino Comfort geheel vrij ten eerste deze termijn te bepalen of af te wijzen, dan wel op basis van betalingsgedrag of anderszins deze nadien aan te passen dan wel te vervangen voor vooruitbetaling.

13.3.          Voor orders die na de eerste order geplaatst zijn door Opdrachtgever en waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 1.000,- geldt te allen tijde een betalingstermijn van maximaal 8 dagen.

13.4.          Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

13.5.          Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan Camino Comfort verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Opdrachtgever nadat hij in verzuim is niet binnen 2 werkdagen de factuur betaalt, dan heeft Camino Comfort het recht de vordering uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor of incassobureau. Alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

13.6.          Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een betaling.

13.7.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Camino Comfort op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.8.          Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.9.          Camino Comfort kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Camino Comfort verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.10.          Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 14.        Eigendomsvoorbehoud

14.1.          Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Camino Comfort, totdat alle vorderingen die Camino Comfort op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.

14.2.          Zolang de eigendom van de producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag Opdrachtgever de producten niet:

 1. verpanden;
 2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
 3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

14.3.          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Camino Comfort direct daarvan op de hoogte te stellen.

14.4.          Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk Camino Comfort daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Camino Comfort.

14.5.          Opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Camino Comfort te bewaren. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Camino Comfort veilig te stellen.

14.6.          Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

14.7.          Voor het geval dat Camino Comfort haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en on-herroepbare toestemming aan Camino Comfort om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Camino Comfort zich bevinden en die producten mee terug te (doen) nemen.

14.8.          De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Camino Comfort toekomende rechten onverlet.

Artikel 15.        Klachten

15.1.          Klachten over geleverde producten en/of diensten dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de producten en/of diensten, schriftelijk aan Camino Comfort te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Camino Comfort in staat is adequaat te reageren.

15.2.          Indien een klacht gegrond is, zal Camino Comfort in de gelegenheid worden gesteld om levering te corrigeren. In het geval dat het alsnog verrichten van de levering naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Camino Comfort slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.

Artikel 16.        Garantie

16.1.          Indien op de geleverde producten een fabrieksgarantie wordt gegeven, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

16.2.          De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.

16.3.          De garantie en reparatieprocedure verlopen via de fabrikant van het product.

16.4.          De garantievoorwaarden en de wijze daarop Opdrachtgever een beroep kan doen op de garantie zijn in de documentatie opgenomen die bij het product worden meegeleverd.

16.5.          De factuur is het garantiebewijs, tenzij door de fabrikant bij de documentatie van het product een garantiecertificaat is gevoegd.

Artikel 17.        Opzegging

17.1.          Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

17.2.          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Camino Comfort recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe geleverde producten en/of diensten.

17.3.          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Camino Comfort, verliest Camino Comfort haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds geleverde producten en/of diensten van nut zijn voor Opdrachtgever.

Artikel 18.        Aansprakelijkheid en verjaring

18.1.          Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de werkzaamheden een rol spelen, is Camino Comfort niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Camino Comfort in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Camino Comfort.

18.2.          Camino Comfort kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.3.          Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Camino Comfort is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door Opdrachtgever gegeven instructies. Opdrachtgever vrijwaart Camino Comfort tegen alle aanspraken ter zake.

18.4.          Camino Comfort kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Camino Comfort verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten en/of diensten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever.

18.5.          Camino Comfort is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Camino Comfort geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

18.6.          Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Camino Comfort geleverde, sluit Camino Comfort iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

18.7.          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Camino Comfort, maakt.

18.8.          Camino Comfort is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.9.          Indien Camino Comfort naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroep-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht Opdrachtgever zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Camino Comfort kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Opdrachtgever lijdt door geïnitieerde terugroep-acties.

18.10.          Camino Comfort is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

18.11.          In het geval dat Camino Comfort aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Camino Comfort gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geplaatste order, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de diensten die Camino Comfort op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

18.12.          De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 7.6 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Camino Comfort en ieder ander van wiens hulp Camino Comfort gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst.

18.13.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Camino Comfort vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Camino Comfort kan aanwenden.

18.14.          Indien Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Camino Comfort ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Camino Comfort ter beschikking zijn gesteld, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 19.        Overmacht

19.1.          Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Camino Comfort redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Camino Comfort verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Camino Comfort de overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Camino Comfort door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Camino Comfort of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Camino Comfort, van haar leverancier of van een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

19.2.          Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Camino Comfort.

19.3.          In het geval dat Camino Comfort door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Camino Comfort het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de levering van producten en/of diensten op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Camino Comfort gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

19.4.          In het geval dat Camino Comfort ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht en/of producten en/of diensten heeft geleverd – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Camino Comfort gerechtigd om de betreffende zaken separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Camino Comfort te voldoen.

Artikel 20.        Vrijwaringen

20.1.          Opdrachtgever vrijwaart Camino Comfort voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

20.2.          Indien Opdrachtgever aan Camino Comfort informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21.        Intellectuele eigendom

21.1.          Alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde producten en/of diensten berusten bij de ontwikkelaar.

21.2.          Alle door Camino Comfort verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Camino Comfort niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3.          Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

21.4.          Camino Comfort behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.5.          Camino Comfort is gerechtigd om al hetgeen door Camino Comfort is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening. In dit kader heeft Camino Comfort het recht de naam en/of het logo van Opdrachtgever en een link naar de website van Opdrachtgever op haar website te plaatsen.

21.6.          Indien Opdrachtgever constateert dat een derde inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelaar of van Camino Comfort, dan dient Opdrachtgever Camino Comfort daarvan onverwijld in kennis te stellen.

21.7.          Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Camino Comfort, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Camino Comfort daardoor lijdt.

Artikel 22.        Geheimhouding

22.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

22.2.          Alle adviezen, rapporten, resultaten en overige gegevens die Camino Comfort in het kader van de werkzaamheden aan Opdrachtgever verstrekt dienen door Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld. Opdrachtgever heeft het recht de verstrekte adviezen, rapporten, resultaten of gegevens te vermenigvuldigen om te gebruiken binnen zijn eigen bedrijf. Opdrachtgever zal deze adviezen, rapporten, resultaten en gegevens niet aan derden kenbaar maken, tenzij Camino Comfort daarvoor toestemming heeft gegeven.

22.3.          Indien Camino Comfort – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Camino Comfort zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Camino Comfort niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 23.        Beëindiging

23.1.          Camino Comfort is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

 1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
 3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
 4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
 5. Opdrachtgever jegens Camino Comfort niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.

23.2.          Camino Comfort is in de in artikel 24.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Camino Comfort verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

23.3.          Opdrachtgever is verplicht om Camino Comfort onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 24.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 24.1 sub e. voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Camino Comfort direct opeisbaar.

23.4.          Camino Comfort behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24.        Overdracht en plichten

24.1.          Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Camino Comfort.

Artikel 25.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1.          De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Camino Comfort wordt beheerst door Nederlands recht.

25.2.          Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Camino Comfort die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Camino Comfort gevestigd is.